Privacy verklaring 

Als cliënt is het goed en belangrijk om te weten hoe er met uw persoonsgegevens om wordt gegaan. Hieronder informeer ik u over welke gegevens ik als uw behandelend therapeut opsla en wat ik met deze gegevens doe.

Wettelijke verplichting
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een nieuwe privacywetgeving, waarmee in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geld. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt met ingang van deze nieuwe wetgeving niet meer. Praktijk voor Integrale Coaching en Therapie voldoet aan de plichten en maatregelen zoals genoemd en gesteld in de AVG.

Welke persoonsgegevens worden opgevraagd en vastgelegd?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk voor Integrale Coaching en Therapie een cliëntdossier aanlegt. Praktijk voor Integrale Coaching en Therapie registreert in dit dossier de gegevens die nodig / noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Onderstaand zal worden opgesomd welke persoonsgegevens en persoonsinformatie worden opgeslagen:


   - Uw voor- en achternaam, leeftijd en geboortedatum.
   - Uw adresgegevens. 
   - Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres).
   - Gegevens over uw gezondheidstoestand. 
   - Gegevens over de uitgevoerde onderzoeken / behandelingen.
   - Gegevens die voor een goede behandeling noodzakelijk zijn. Dit kunnen gegevens zijn die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld uw huisarts). 

Voor het registreren van deze persoonsgegevens- en informatie wordt toestemming gevraagd door middel van een intakeformulier. Voor de registratie van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, wordt om toestemming van de ouder(s) of voogd gevraagd.  

Met welk doel worden deze persoonsgegevens opgevraagd en vastgelegd? 
   - Om u een goede en passende behandeling te bieden.
   - Om contact met u op te kunnen nemen. 
   - Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie (voor het opstellen van een factuur). De bewaartermijn van de facturen bedraagt 7 jaar. Mijn boekhouder heeft inzicht in de facturen. 
   - Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten en / of producten.
   - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing. Dit enkel met uw expliciete toestemming. 
   - Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit enkel met uw expliciete toestemming. 
   - Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing / intervisie. 

Praktijk voor Integrale Coaching en Therapie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen ik als uw behandeld therapeut, heb toegang tot uw dossier. Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar info@annettevandalsum.nl 

Op iedere behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.